Browsing: tiền tệ

Lãi suất nghĩa là số tiền người cho vay cho người vay và được tính lãi suất thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm. Đó là tỷ lệ quy ước mà ngân hàng hoặc người cho vay sẽ tính phí cho người vay tiền của họ. Số phần trăm tỷ lệ ngân hàng trả cho người người vay là số tiền tiết kiệm để người vay giữ tiền trong tài khoản…