Browsing: Lý thuyết Gann

Gann thường sẽ tập trung chủ yếu vào các mối quan hệ giữa giá và các thời gian dưới góc độ hình học. Ông đã cho rằng việc dự đoán được thị trường tài chính sẽ có thể dựa vào các hình dạng và góc trong môn toán học. Thời gian và giá cả có khi sẽ tăng hay giảm và sẽ tạo với nhau được một góc 45 độ so với trục thời gian. Góc 45 độ này thường sẽ tương đương với sự gia tăng của mỗi một đơn vị giá trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.