Browsing: chuyển đổi số

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã từng bước triển khai thực hiện chuyển đổi số, tập trung cho chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.