Tháng: Tháng Tư 2022

ROA và ROE tính theo tỷ lệ %. Các biến số trong cách tính ROA, ROE được lấy từ các bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đáng chú ý, các cổ phiếu để được niêm yết trên sàn HOSE và HNX phải đáp ứng tỷ lệ ROE ít nhất 5% trong năm gần nhất…

ROA được hiểu là là tỷ số tương quan giữa khả năng sinh lời của công ty so với tài chính của công ty đó. Thông qua ROA sẽ cho người dùng biết được hiệu quả của Công ty khi sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận. Trong khi ROE là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ hiệu quả sử dụng vốn, giúp doanh nghiệp nhận diện lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp so với những đối thủ cạnh tranh trong ngành…